szkoły policealne kursy szkolenia

 

 

Smaller Default Larger

Informacje ogólne o techniku archiwiście

t-archiwista

Typ szkoły: szkola policealna o uprawnieniach szkoły publicznej
Cykl kształcenia: 2 lata (4 semestry)
Forma: wieczorowa lub zaoczna
Kwalifikacje:  A.63.
Organizacja i prowadzenie archiwum; A.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych

Przedmioty nauczania w szkole policealnej:

  • Podstawy przedsiębiorczości
  • Podstawy archiwistyki
  • Metody pracy w archiwum zakładowym
  • Prawo archiwalne
  • Język obcy zawodowy
  • Prowadzenie archiwum i opracowanie materiałów archiwalnych
  • Komputerowe wspomaganie działalności gospodarczej w archiwistyce
  • elektroniczne opracowywanie materiałów archiwalnych

Czym zajmuje się technik archiwista?

Technik archiwista w szkole policealnej

Technik archiwista to osoba, która nadzoruje prace z zakresu podstawowych zadań archiwum, a także opracowuje i popularyzuje materiały archiwalne. Do obowiązków technika archiwisty należy przeprowadzanie wszystkie etapy prac porządkowo-inwentaryzacyjnych: od ustalenia przynależności zespołowej, po opracowanie inwentarza książkowego ze wstępem oraz innych archiwalnych pomocy ewidencyjno-informacyjnych Obsługuje komputerowy system informacji archiwalnej.

Praca dla Ciebie!!!

Jako Absolwent szkoły policealnej możesz być zatrudniony w archiwach państwowych oraz archiwach zakładowych, składnicach akt,organach organizacji społecznych i zakładach usługowych.

Technik archiwista zawód przyszłości

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje o efektach kształcenia w zawodzie technik archiwista

Centrum Kształcenia Menedżerów - Niepubliczna Szkoła Policealna przygotowuje Słuchaczy, kształcących się w zawodzie technik archiwista, do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) gromadzenia, przechowywania i udostępniania zasobu archiwalnego;
2) ewidencjonowania dokumentacji aktowej;
3) opracowywania i zabezpieczania materiałów archiwalnych.

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

1) Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

(JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo

(KPS). Kompetencje personalne i społeczne

(OMZ). Organizacja pracy małych zespołów

 

2) Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego:

PKZ(A.ab) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik archiwista

 

3) Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik archiwista:

A.63. Organizacja i prowadzenie archiwum

1. Organizowanie archiwum

2. Prowadzenie archiwum

3. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego

4. Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zagubienia i kradzieży dokumentacji archiwalnej lub likwidacji jednostki organizacyjnej

A.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych

1. Opracowywanie dokumentacji aktowej, technicznej i geodezyjno-kartograficznej

2. Opracowywanie dokumentacji audiowizualnej

3. Gromadzenie dokumentacji na nośnikach elektronicznych