szkoły policealne kursy szkolenia

 

 

Smaller Default Larger

Informacje ogólne o techniku admnistracji

Typ szkoły: szkola policealna o uprawnieniach szkoły publicznej

Cykl kształcenia: 2 lata (4 semestry)

Forma: wieczorowa lub zaoczna

Kwalifikacje: A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji

Przedmioty nauczania w szkole policealnej

  • Podstawy przedsiebiorczości
  • Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej
  • Język obcy w administracji
  • Podstawy prawa pracy
  • Podstawy prawa cywilnego
  • Podstawy prawa administracyjnego
  • Finanse publiczne
  • Wykonywanie prac biurowych
  • Postępowanie w administracji

 

Czym zajmuje się technik administracji?

Technik administracji to osoba, która w firmie lub instytucji interpretuje przepisy prawne, przygotowuje projekty umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i wszelkiej innych dokumentacji prawnej typu protokoły umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia

W pracy często posługuje się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo - księgowej oraz dokumentacją księgową, redagując pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe.

 

Praca dla Ciebie!

Jako Absolwent tego atrakcyjnego kierunku możesz organizować pracę administracyjną m.in. w: urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gmin, podmiotach gospodarczych, bankach, urzędach skarbowych itp.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje o efektach kształcenia w kwalifikacji
A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji

Centrum Kształcenia Menedżerów - Niepubliczna Szkoła Policealna przygotowuje Słuchaczy w zawodzie technik administracji do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej;

2) sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych;

3) prowadzenia postępowania administracyjnego.

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

 

1) Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

(JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo

(KPS). Kompetencje personalne i społeczne

(OMZ). Organizacja pracy małych zespołów 

 

2) Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia administracyjno-usługowego

PKZ(A.m) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa

 

3) Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie technik administracji:
A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji

1. Przygotowywanie dokumentów na podstawie przepisów prawa pracy i prawa cywilnego

2. Prowadzenie postępowania administracyjnego

3. Sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących finansów publicznych