szkoły policealne kursy szkolenia

 

 

Smaller Default Larger

Informacje ogólne o techniku rachunkowości

Typ szkoły: szkola policealna o uprawnieniach szkoły publicznej
Cykl kształcenia: 2 lata (4 semestry)
Forma: wieczorowa lub zaoczna
Kwalifikacje:  A.36. Prowadzenie rachunkowości

A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Przedmioty nauczania

  • Podstawy przedsiębiorczości
  • Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej
  • Język obcy w rachunkowości
  • Rachunkowość finansowa
  • Wynagrodzenia i podatki
  • Biuro rachunkowe
  • Dokumentacja biurowa
  • Biuro wynagrodzeń i podatków

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacje o efektach kształcenia w zawodzie technik rachunkowości

Centrum Kształcenia Menedżerów - Niepubliczna Szkoła Policealna przygotowuje Słuchaczy, kształcących się w zawodzie technik rachunkowości, do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

1) prowadzenia rachunkowości;

 

2) rozliczania danin publicznych;

 

3) rozliczania wynagrodzeń;

 

4) rozliczania składek pobieranych przez ZUS;

 

5) prowadzania analizy finansowej.

 

 

 

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

 

1) Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

 

(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

(JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo

(KPS). Kompetencje personalne i społeczne

(OMZ). Organizacja pracy małych zespołów 

 

2) Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego

 

PKZ(A.m) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa

 

 

3) Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik rachunkowości

 

A.36. Prowadzenie rachunkowości

1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych

2. Prowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji

3. Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej

 

A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

1. Rozliczanie wynagrodzeń

2. Rozliczanie podatków i innych danin publicznych

3. Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych