szkoły policealne kursy szkolenia

 

 

Smaller Default Larger

Uwaga!!!

Od dnia 1 lipca 2013 r. w służbie bhp mogą pracować osoby, które posiadają zawód technika bhp lub wyższe wykształcenie o kierunku bądź specjalności bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp. Technicy bhp mogą pracować na stanowiskach inspektora ds. bhp lub starszego inspektora ds. bhp. Pracownicy służb BHP, którzy nie uzupełnili swoich kwalifikacji nie mogą wykonywac swoich obowiazków.

 

Informacje ogólne o techniku bezpieczeństwa i higieny pracy

Typ szkoły: szkola policealna o uprawnieniach szkoły publicznej
Cykl kształcenia: 1,5 lata (3 semestry)
Forma: wieczorowa lub zaoczna
Kwalifikacje:  Z.13.Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Przedmioty nauczania w szkole policealnej:

 • Podstawy Przedsiębiorczości
 • Podstawy prawa pracy
 • Techniczne bezpieczeństwo pracy
 • Ergonomia w procesie pracy
 • Zagrożenia w środowisku pracy
 • Język obcy w bezpieczeństwie i higienie pracy
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
 • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

   Technik BHP bezpieczny kierunek w szkole policealnej

Praca dla Ciebie!

Jako Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy możesz zostać zatrudniony jako pracownik służb BHP. Jako osoba odpowiadająca za bezpieczeństwo pracy będziesz mógł prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników, odsuwać od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona. Do twoich obowiązków może należeć prowadzenie rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych przygotowuje oraz przedkładanie kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje o efektach kształcenia w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Centrum Kształcenia Menedżerów - Niepubliczna Szkoła Policealna przygotowuje Słuchaczy, kształcących się w zawodzie technik BHP, do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;

2) rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;

3) współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych;

4) organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

1) Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

(JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo

(KPS). Kompetencje personalne i społeczne

(OMZ). Organizacja pracy małych zespołów

 

2) Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-społecznego

PKZ(Z.d) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy

 

3) Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie technik BHP
Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

1. Monitorowanie przestrzegania przepisów prawnych określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy

2. Doskonalenie ergonomicznych warunków pracy

3. Ocenianie ryzyka zawodowego

4. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

5. Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy